:: Guna Kārkliņa :: Blogs

Guna KārkliņaRedaktora rudens domas :)
05.10.2015 13:34:00

Ru­dens ir sa­va vei­da Jaun­gads – kad pār­ska­tām pa­veik­to un orien­tē­ja­mies uz jaun­ām dzī­ves un sko­las mā­cī­bām. Ne vel­ti ra­dies tei­ciens par to cā­ļu skai­tī­ša­nu :)

Parasti žurnāla "Praktiskā Astroloģija" redaktora slejā īsi pārstāstu saturu, vēršot uzmanību uz, manā ieskatā, nozīmīgākajām publikācijām. Oktobra numurā bija citādi. Gribējās atskatīties uz dažiem būtiskiem notikumiem, kuros biju klāt.

Padalos ar fragmentu no šī mēneša Redaktora slejas:

Pē­dē­jā lai­ka spil­gtā­kais no­ti­kums as­tro­lo­gu vi­dē ir ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ga un pe­da­go­ga An­dra Ra­ča grā­ma­tas «Ma­na mī­les­tī­bas as­tro­lo­ģi­ja» iz­nāk­ša­na. To sep­tem­brī lai­da kla­jā ap­gāds «Ju­ma­va». Au­tors ap­lū­ko­jis cil­vē­ku ti­pus, tem­pe­ra­men­tu, to kom­bi­nā­ci­jas un mij­ie­dar­bī­bu, mī­les­tī­bas iz­paus­mes. Grā­ma­tas pēc­vār­dā viņš sa­ka: «Mēs mī­lam ļo­ti da­žā­di. (..) Mēs esam at­šķi­rī­gi, ta­ču daudz kas mū­sos ir līdz­īgs. As­tro­lo­gi jau ga­du tūk­sto­šiem ir pa­ma­nī­ju­ši sa­ka­rī­bas, ku­ras sis­te­ma­ti­zē­ju­ši. To sauc par As­tro­lo­ģi­ju. Ma­za­jā sēk­li­ņā-ho­ro­sko­pā ir kods, kas at­slēdz Dvē­se­les vār­tus.» Grā­ma­ta uz­rak­stī­ta sa­pro­ta­mi gan pro­fe­si­onā­ļiem, gan cil­vē­kiem bez īpa­šām priekš­zi­nā­ša­nām.

Pie sva­rī­giem no­ti­ku­miem gri­bu mi­nēt arī va­sa­ras iz­ska­ņā no­ti­ku­šo ezo­tē­ri­kas fes­ti­vā­lu «Hel­sus» Lu­cav­sa­lā. Pir­mo rei­zi tik pla­šā pa­sā­ku­mā ko­pā pul­cē­jās vis­da­žā­dā­ko jo­mu pār­stāv­ji: as­tro­lo­gi, jo­gas meis­ta­ri, pirt­nie­ki, arom­te­ra­pei­ti, li­to­te­ra­pei­ti, fi­to­te­ra­pei­ti, se­no pa­ra­žu zi­nā­tā­ji. Un arī mēs, žur­nā­la «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» re­dak­ci­ja, bi­jām klāt un snie­dzām as­tro­lo­ģis­kas un nu­me­ro­lo­ģis­kas kon­sul­tā­ci­jas, stās­tī­jām par iz­de­vu­mu, ti­kā­mies ar la­sī­tā­jiem. No pa­sā­ku­miem gri­bas at­zī­mēt arī sep­tem­brī no­ti­ku­šo se­no zi­nā­ša­nu ga­da­tir­gu pa­sa­kai­na­jā Po­kai­ņu me­žā, kas no­ti­ka ot­ro ga­du pēc kār­tas un, ce­rams, kļūs par jau­ku tra­dī­ci­ju. Cil­vē­kiem ar ezo­tē­ris­kām in­te­re­sēm ro­das ar­vien vai­rāk ie­spē­ju sa­tik­ties.Atslēgvārdi: Guna Kārkliņa | astroloģe | astrologs | Latvijas Astrologu asociācija | žurnāls "Praktiskā Astroloģija"

Lasīts: 4252 | Lasīt tālāk...


 
Tas retrogrādais „čorts” atkal ir klāt! :)
07.11.2012 03:00:37

Nekļūdīgi zinu, kad viņš tuvojas. Cool Nemaz nav jāskatās kalendārā. Parasti mana datorpele tad parāda raksturu un neatkarības tieksmes. Tā tekstos iezīmē kādus vārdus, pēkšņi pārceļ frāzes, sajauc loģisko secību, kursors spēlē spēlīti „Noķer mani!”, parādoties drīz vienā, drīz pavisam citā vietā. Es kļūstu nervoza, pikta, jo atlikt neko nevaru. Katru dienu ir kādi rakstāmdarbi – vai nu jāraksta vai jārediģē teksti „Praktiskās Astroloģijas” žurnālam, jāveido vispārējie horoskopi „Vakara Ziņām”, „Mājai”, „100 labiem padomiem”, kalendārs dārzkopju izdevumam „Mazdārziņš”, jāsniedz pa kādai rakstiskai atbildei patstāvīgajiem klientiem. Dators ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Atzīmējot retrogrādā Merkūra tuvošanos pirms vairākām dienām datorā iemetās vīruss. Labi, ka dēls operatīvi visu pārinstalēja. Pagaidām ir labi, bet peles niķu dēļ gan īsti nezinu vai šo nelielo stāstiņu pabeigšuSmile. Re, atkal bezsakarā iezīmēja veselu rindkopu!Frown

Kad retrogrādais bija iestājies iepriekšejā reizē, trīs reizes pirku „flešiņus”. Vecais, labais, ko biju lietojusi vairākus gadus, atteicās darboties. Dēls pasūtīja jaunu no i-neta. Ok. Lietoju pāris dienas līdz vienā brīdī tas atteicās atdot man informāciju. To vissvarīgāko, protams. Nevar atvērt un viss!

Aizgāju uz darbnīcu. Meistars jautā: „Ko Jūs te formatējāt?” „Es? Un formatēju? Nemūžam...” Izmocījās, noņēmās, bet pie informācijas tā arī netika. „Izmetiet!” spriedums bija lakonisks. Meita no saviem krājumiem iedeva pilnīgi jaunu. Pēc pāris dienām atkal tas pats. „Formatējāt?” „Nemūžam, nekad un nemaz!!!” „Izmetiet!” Nopirku trešo, jo nekādas Retrogrādā Merkūra beigas gaidīt nevarēju. Tpu, tpu, tpu... Tas darbojas.

Izveidojās situācija, ka tieši tajā laikā mājas vannas istabā vajadzēja nomainīt krānu. Kas jādara, jādara. Puikam manam zelta rokas – viens un divi – jaunais krāns pielikts. Atnāku uz LASTRAs valdes sēdi, pirms tās kolēģiem pastāstu. Andris Račs tā domīgi nosaka: „Redzēs, cik ilgi kalpos...” Kā ūdenī (zvaigznēs) būtu skatījies. Krāns ir pagalam!!! Un nebija jauno tiem lētākajiem un nekvalitatīvākajiem!

Mana ģiemne retrogrādā Merkūra periodus diezgan cītīgi ievēro un šajā laikā mēs cenšamies neiegādāties tehniskas un tehnoloģiskas ierīces. Stāstu par to arī daudziem draugiem un paziņām un reiz viena laba žurnalistikas kolēģe piebrīdināja: „Guna, tu man noteikti pasaki, kad tas... nu, tas... retrogrādais... „čorts” atkal būs klāt!”

Tas nu ir noticis. Kaut kā jāpārdzīvo tuvākās nedēļas, līdz 27. novembrim.SmileAtslēgvārdi: astroloģija | astrologs | astroloģe | Latvijas Astrologu asociācija | Guna Kārkliņa | retrogrāds | Merkūrs

Komentāri 11 | Lasīts: 21087 | Lasīt tālāk...


 
Astrodomas par kodoldrošību
17.10.2012 07:41:26

Lietuvas tauta konsultatīvajā referendumā teikusi pārliecinošu “nē” Visaginas atomelektrostacijas projektam. Ekonomiskais izdevīgums, politiskās peripetijas... Šie jautājumi ir apspriežami un diskutējami, taču no astroloģiskā viedokļa atomelektrostacijas būvniecību uzsākt ātrāk par 2017. gada pavasari nebūtu vēlams.

Lietuviešiem astroloģiski pareiza nostājaSmile

Apkopojot datus par 1767 no 2017 vēlēšanu iecirkņiem, pret AES projektu balsojuši 62,7% referenduma dalībnieku, bet par - gandrīz 34%. Lai gan referenduma rezultāti nav juridiski saistoši, tomēr eksperti pieļāvuši iespēju, ka noraidošs balsojums līdz ar gaidāmo varas maiņu padara AES projekta nākotni nenoteiktāku, turklāt tas varētu negatīvi ietekmēt investoru attieksmi, vēsta ziņu aģentūras.

Varam diskutēt par AES būvniecības ekonomsikajiem aspektiem, taču no astroloģiskā viedokļa uzsākt AES celtniecību vismaz līdz 2017. gada pavasarim nebūtu vēlams.

Runa ir par Urāna un Plūtona kvadrāta ietekmi, kas ir patlaban un būs vēl līdz 2017. gadam.

Fukušimas aspekti

Kā jau zinām, ar Urānu saistās enerģētika un tehnoloģijas, Plūtona pārraudzībā transformācijas, ar zemes dzīlēm saistīti procesi, tostarp zemestrīces, globālas katastrofas, arī atomenerģija.

Pirmo reizi šai tēmai pievērsos tūlīt pēc traģiskās avārijas Fukušimas AES. Izgatavoju Fukušimas 1. reaktora astroloģisko karti uz to brīdi, kad tas nodots ekspluatācijā. Jau AES pamathoroskopā abām minētajām planētām ir saspringti aspekti, opozīcijas ar Sauli, plus Urānam vēl arī kvadrāts ar Marsu, kuram viena no tēmām – tehniskas, tehnoloģiskas problēmas. Tieši zemestrīces brīdī reaktoram tranzīta Urāns skāra Plūtona opozīciju, un gada ciklā ir gan Plūtona un Urāna kvadrāts, kā arī Plūtona un Saules kvadrāts.

Černobiļas kombinācijas

Pēc Fukušimas radās interese par citām kodolkatastrofām. Sāku pētīt Černobiļas AES. Arī te atklāju, ka objekta un katastrofas astroloģiskajās kartēs saspringtās kombinācijās iesaistīts Urāns un Plūtons. Tieši ap to laiku mēdiji sāka rakstīt par ne visai apmierinošo Černobiļas sarkofāga stāvokli.

Priecīga ziņa, ka šī gada pavasarī Ukrainā sāka būvēt jaunu sarkofāgu. Konstrukcijas augstums būs 120 metru, bet platums - 150 metru, to paredzēts pabeigt trīsarpus gadu laikā. Tā uzbūvēšana izmaksās 990 miljonus eiro (696 miljardi latu). Ukraina no šīs summas finansē 42 miljonus eiro (29,5 miljonus latu), bet pārējo - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, kā arī citas valstis, lielākoties rietumvalstis. Neatrodu citu info, bet tas, ko atrodu Latvijas portālos nav forši – proti, Latvija sliktās budžeta situācijas dēļ vienīgā no Baltijas valstīm nepiešķirs naudu sarkofāga būvei... Bet tas jau atkal cits stāsts.

U.C.

Tālāk skatos „Three Mile Island” vēsturi - Pensilvānijā 1978.gadā tehnisku defektu dēļ reaktorā notika pamatīga radioaktīvo vielu noplūde. Pāris dienu laikā no tuvējās apkārtnes tika evakuēti 140 000 cilvēku. Atkal jau iesaistīts Urānu un Plūtons. Tas pats ar “Majak” reaktoru “Annuška”. Šis stāsts mums ir mazāk zināms, bet traģēdijas apmēri ir iespaidīgi. “Majak” atomcentrs Dienvidu Urālos bija viens no primārajiem Padomju Savienības atomkompleksiem. 1957. gadā vienā no tā atomglabātuvēm notika eksplozija (tās rezultātā atmosfērā nonāca aptuveni puse no to radioaktīvo atkritumu daudzuma, kāds radās pēc Černobiļas katastrofas). Tikai daži no apkārtējiem iedzīvotājiem tika evakuēti, bet lielākā daļa palika. Radiācijai tika pakļautas 217 pilsētas un aptuveni 272 000 cilvēku.

Starptautiskā „zaļo” organizācija „Greenpeace ziņo, ka videi un cilvēkiem nodarītajā kaitējumā nav vainojama tikai šī eksplozija. Laikā no 1948. gada līdz 1956. gadam radioaktīvie atkritumi tiešā veidā tika novadīti blakus esošajā upē, kas bija dzeramā ūdens avots vairākām pilsētām. Aprēķināts, ka tas ietekmēja aptuveni 124 000 cilvēku. Turklāt radioaktīvie atkritumi nonākuši arī Sibīrijas ezeros.

*

Protams, minēto notikumu fonā nav tikai apgrūtināti Urāna un Plūtona astroloģiskie stāvokļi, ir vēl citas interesantas un dažādi traktējamas kombinācijas. Un nevar to visu novienkāršot tikai līdz Urānam un Plūtonam. Tomēr – „Sargies pats, tad Dievs Tevi sargās.” Domāju, ka jautājumi par AES, kodoldrošību un elektroapgādi tuvākajos gados būs aktuāli. Šajā periodā nebūtu prāta darbs uzsākt nedz Visaginas, nedz daudz apspriestās un kritizētās Baltkrievijas AES celtniecību Lietuvas pierobežā. Diemžēl pēdējās būvdarbi jau ir sākušies. Krievija un Baltkrievija parakstījušas ģenerāllīgumu par atomelektrostacijas būvniecību. Baltkrievijas AES būs divi reaktori ar kopējo jaudu 2400 megavatu. Pirmo reaktoru plānots pabeigt 2017. gadā, bet otro 2018. gadā.

Guna Kārkliņa

P.S. (Izmantojot šo tekstu, atsauce uz LASTRAs mājas lapu un bloga autori – obligāta!)Atslēgvārdi: Guna Kārkliņa | astrologs | Visagina | Fukušima | Majak | Annuška | astroloģe | Latvijas Astrologu asociācija | Černobiļa | Plūtons | Urāns

Komentāri 123 | Lasīts: 11449 | Lasīt tālāk...


 
Astro „cāļu” saskaitīšana šoruden
26.09.2012 04:45:53

Cāļus skaita rudenī, vai ne? Varam mierīgi apstāties un pavērtēt, kas aiz muguras, kas priekšā. Pēdējie mēneši astrologu vidē ir bijuši ražīgi. Visus notikumus, protams, nevaru zināt. Bet – vismaz daži, pie kuriem „acs aizķērās”.

Pavasarī notika LASTRAs konference (bet tas bija jau sen:)). Foršs pasākums, kurā daudzi astrologi lasīja interesantas lekcijas, vakarā bija ballīte. Forši. Vasarā notika Andra Rača un Līgas Šīronas organizētās vasaras nometnes. Jauki pasākumi pieredzes apmaiņai un jaunu draugu iegūšanai. Nozīmīgs notikums - arī Simona Bizuna (Astropolis) organizētā Arkādija Levicka lekcija „Astroloģijas metodes praktiskā psiholoģijā” Rīgā. Maskavas psihologs, psihiatrs un astrologs ir viens no mūsu atmodas laiku astrologu paaudzes skolotājiem. Personība.

Mana skolotāja Māra Ošuroka patlaban filmējas šovā „Precamies!”, kā eksperts. Bet man pašai ir ārkārtīgi liels gandarījums, ka mans veidotais un „Mediju nama” izdotais žurnāls „Praktiskā Astroloģija” pāris mēnešu laikā ir ieņēmis pārliecinošu nišu pārsātinātajā Latvijas mediju tirgū. Ik pa laikam zvanīja lasītāji un jautāja: vai žurnālu var abonēt? Tagad ir brīdis, kas varu atbildēt: jā! Izdevēji lēma, ka nākamgad iznāksim, katru mēnesi, Latvijas pasts piešķīra indeksu: 2222J Un viss var notikt! Cāļi pa šo vasaru izdevušies raženi!:)Atslēgvārdi:

Lasīts: 6379 | Lasīt tālāk...