Guna Kārkliņa
Redaktora rudens domas :)
05.10.2015 13:34:00

Ru­dens ir sa­va vei­da Jaun­gads – kad pār­ska­tām pa­veik­to un orien­tē­ja­mies uz jaun­ām dzī­ves un sko­las mā­cī­bām. Ne vel­ti ra­dies tei­ciens par to cā­ļu skai­tī­ša­nu :)

Parasti žurnāla "Praktiskā Astroloģija" redaktora slejā īsi pārstāstu saturu, vēršot uzmanību uz, manā ieskatā, nozīmīgākajām publikācijām. Oktobra numurā bija citādi. Gribējās atskatīties uz dažiem būtiskiem notikumiem, kuros biju klāt.

Padalos ar fragmentu no šī mēneša Redaktora slejas:

Pē­dē­jā lai­ka spil­gtā­kais no­ti­kums as­tro­lo­gu vi­dē ir ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ga un pe­da­go­ga An­dra Ra­ča grā­ma­tas «Ma­na mī­les­tī­bas as­tro­lo­ģi­ja» iz­nāk­ša­na. To sep­tem­brī lai­da kla­jā ap­gāds «Ju­ma­va». Au­tors ap­lū­ko­jis cil­vē­ku ti­pus, tem­pe­ra­men­tu, to kom­bi­nā­ci­jas un mij­ie­dar­bī­bu, mī­les­tī­bas iz­paus­mes. Grā­ma­tas pēc­vār­dā viņš sa­ka: «Mēs mī­lam ļo­ti da­žā­di. (..) Mēs esam at­šķi­rī­gi, ta­ču daudz kas mū­sos ir līdz­īgs. As­tro­lo­gi jau ga­du tūk­sto­šiem ir pa­ma­nī­ju­ši sa­ka­rī­bas, ku­ras sis­te­ma­ti­zē­ju­ši. To sauc par As­tro­lo­ģi­ju. Ma­za­jā sēk­li­ņā-ho­ro­sko­pā ir kods, kas at­slēdz Dvē­se­les vār­tus.» Grā­ma­ta uz­rak­stī­ta sa­pro­ta­mi gan pro­fe­si­onā­ļiem, gan cil­vē­kiem bez īpa­šām priekš­zi­nā­ša­nām.

Pie sva­rī­giem no­ti­ku­miem gri­bu mi­nēt arī va­sa­ras iz­ska­ņā no­ti­ku­šo ezo­tē­ri­kas fes­ti­vā­lu «Hel­sus» Lu­cav­sa­lā. Pir­mo rei­zi tik pla­šā pa­sā­ku­mā ko­pā pul­cē­jās vis­da­žā­dā­ko jo­mu pār­stāv­ji: as­tro­lo­gi, jo­gas meis­ta­ri, pirt­nie­ki, arom­te­ra­pei­ti, li­to­te­ra­pei­ti, fi­to­te­ra­pei­ti, se­no pa­ra­žu zi­nā­tā­ji. Un arī mēs, žur­nā­la «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» re­dak­ci­ja, bi­jām klāt un snie­dzām as­tro­lo­ģis­kas un nu­me­ro­lo­ģis­kas kon­sul­tā­ci­jas, stās­tī­jām par iz­de­vu­mu, ti­kā­mies ar la­sī­tā­jiem. No pa­sā­ku­miem gri­bas at­zī­mēt arī sep­tem­brī no­ti­ku­šo se­no zi­nā­ša­nu ga­da­tir­gu pa­sa­kai­na­jā Po­kai­ņu me­žā, kas no­ti­ka ot­ro ga­du pēc kār­tas un, ce­rams, kļūs par jau­ku tra­dī­ci­ju. Cil­vē­kiem ar ezo­tē­ris­kām in­te­re­sēm ro­das ar­vien vai­rāk ie­spē­ju sa­tik­ties.
Atslēgvārdi: Guna Kārkliņa | astroloģe | astrologs | Latvijas Astrologu asociācija | žurnāls "Praktiskā Astroloģija"


 

Komentēt
Vārds:

E-pasts:

  Ievadiet tekstu kas redzams pa kreisi: