Statūti

Drukāt PDF

Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Astrologu asociācija, nosaukuma saīsinājums – “LAstrA” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi:

2.1.1. apzināt un veicināt astrologu darbību Latvijā;

2.1.2. saliedēt astroloģijas struktūrvienības un astrologus Biedrības sastāvā, koordinēt viņu darbību konkrētu uzdevumu sasniegšanā;

2.1.3. veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par astroloģiju, informēt par jaunatklājumiem astroloģijā un izskaidrot tos;

2.1.4. informēt Biedrības biedrus par jaunākajiem sasniegumiem astroloģijā un astroloģijas literatūru;

2.1.5. veikt ieguldījumu astroloģijas zinātniskās darbības attīstībā, izstrādāt vienotu terminoloģiju;

2.1.6. organizēt profesionālu sadarbību ar citām organizācijām, veicināt starptautiskus un informatīvus sakarus, pārstāvēt Latvijas Astrologu asociāciju starptautiskās astroloģijas institūcijās;

2.1.7. sekmēt Latvijas astrologu līdzdalību starptautiskos sadarbības un pētniecības projektos;

2.1.8. sekmēt astrologu piedalīšanos dažādās izglītības programmās;

2.1.9. kontrolēt astrologu kvalifikāciju un paaugstināt viņu zināšanu līmeni (organizēt kursus, lekcijas, seminārus, konferences, pieredzes apmaiņas, konsultācijas, diskusiju klubu), kā arī organizēt astrologu kvalifikācijas novērtēšanas komisijas darbu;

2.1.10. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

2.1.11. gatavot informatīvus materiālus masu medijiem.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikumu formu un tam klāt pievienojuma dokumenta sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmumu pieņemšanai. Valdes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja iesniegumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā iesniedzot paziņojumu par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav samaksājis biedru naudu;

4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmumus par biedru izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajām biedram piecu dienu laikā no pieņemšanas brīža.

4.7. Biedrībā var būt Goda biedri, par Biedrības Goda biedru var kļūt Biedrības biedrs, kurš devis būtisku ieguldījumu Biedrības darbībā vai astroloģijas attīstībā Latvijā:

4.7.1.      priekšlikumu par Goda biedra pretendentu izvirza Biedrības biedri vai valde. Biedru sapulce vai valde lemj par Goda biedra statusa piešķiršanu. Valde rakstveidā informē izvirzīto pretendentu un lūdz viņa piekrišanu kļūt par Goda biedru. Ja izvirzītais pretendents piekrīt, tad valde apstiprina uzņemšanu par Goda biedru un informē pārējos Biedrības biedrus.

4.7.2.      ja Goda biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, valde ir tiesīga viņu izslēgt no Biedrības.


5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties Biedrības organizētājos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevuma realizēšanu.

5.3. Goda biedri izmanto visas biedru tiesības un pilda visus biedra pienākumus, atskaitot sekojošo: Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas samaksas.


5.4
. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai pilnvarojot pārstāvi. Biedriem ir tiesības piedalīties sapulcē arī attālināti, ja ar tehniskiem līdzekļiem ir nodrošināta biedra klātbūtne ar iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, uzaicinot telefoniski vai nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem. Valdi ievēl biedru sapulce no biedru vidus uz četriem gadiem. Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Ja valdes sapulces balsojums ir neizšķirts (3 par, 3 pret), tad izšķirošais balsojums ir valdes priekšsēdētājām.

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumu, kas nav ekskluzīvās biedru sapulces kompetencē.

8.5. Pārstāvēt Biedrību ir tiesīgi vismaz divi valdes locekļi kopā.

8.6. Valdes loceklis
pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulcē uz trīs gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedru naudas apjomu nosaka biedru sapulce. Biedrības biedri biedru naudu maksā vienu reizi gadā.

10.2. Valdei ir tiesības lemt par biedra naudas samazinājumu biedriem, kuri deva lielu ieguldījumu Biedrības darbībā.

10.3. Citus biedra naudas samazinājumus izskata un lemj valde, pamatojoties uz biedra iesniegumu.


11. nodaļa. Biedrības simbols un devīze

11.1. Biedrības simbols ir logo – pusaplis tumši zilā krāsā ar baltu kontūru. Tā apakšējā daļā ar melniem burtiem Biedrības saīsinātais nosaukums LAstrA. Pusapļa vidū balts balodis, kas tiecas pa labi augšup. Balodim labajā pusē balts planētas Urāns simbols, kreisajā trīs baltas dažāda lieluma četrstaru zvaigznes.

11.2. Biedrības devīze ir: “Gens una sumus”, devīzes tulkojums latviešu valodā: “Mēs visi esam viena saime”.

Valdes priekšsēdētāja: Līga Šīrona

Valdes locekle: Kristīne Brauna-Tursa

Statūtu grozījumi apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2018.gada 18.septembrī.