Statūti

 1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Astrologu asociācija (turpmāk tekstā - Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi:

 

2.1.1. apzināt un veicināt astrologu darbību Latvijā;

 

2.1.2. saliedēt astroloģijas struktūrvienības un astrologus Biedrības sastāvā, koordinēt viņu darbību konkrētu uzdevumu sasniegšanā;

 

2.1.3. veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par astroloģiju, informēt par jaunatklājumiem astroloģijā un izskaidrot tos;

 

2.1.4. informēt Biedrības biedrus par jaunākajiem sasniegumiem astroloģijā un astroloģijas literatūru;

 

2.1.5. veikt ieguldījumu astroloģijas zinātniskā darbības attīstībā, izstrādā vienotu terminoloģiju;

 

2.1.6. organizēt profesionālu sadarbību ar citām organizācijām, veicināt starptautiskus un informatīvos sakarus, pārstāvēt Latvijas Astrologu asociāciju starptautiskās astroloģijas institūcijās;

 

2.1.7. sekmēt Latvijas astrologu līdzdalību starptautiskos sadarbības un pētniecības projektos;

 

2.1.8. sekmēt astrologu piedalīšanos dažādās izglītības programmās;

 

2.1.9. kontrolēt astrologu kvalifikāciju un paaugstināt viņu zināšanu līmeni (organizēt kursus, lekcijas, seminārus, konferences, pieredzes apmaiņas, konsultācijas, diskusiju klubu), kā arī organizēt astrologu kvalifikācijas novērtēšanas komisijas darbu;

 

2.1.10. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidot preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

 

2.1.11. gatavot informatīvus materiālus masu medijiem.

 
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikumu formu un tam klāt pievienojuma dokumenta sarakstu nosaka Biedrību valde.

 

4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmumu pieņemšanai. Valdes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja iesniegumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņu izbeigšanās.

 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā iesniedzot paziņojumu par to valdei.

 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

 

4.5.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav samaksājis biedru naudu;

 

4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

 

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmumu pieņemšanai. Valdei lēmumus par biedru izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajām biedram piecu dienu laikā no pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

 

5.1.3. piedalīties Biedrības organizētājos pasākumus, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

  

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevuma realizēšanu;

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

 

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kas arī attiecas ar Biedrību, regulē struktūrvienības nolikumus, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pilnvarojot pārstāvi.

 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

 

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, uzaicinot telefoniski vai nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem.

 

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

 

8.3. Ja valdes sapulces balsojums ir neizšķirts (3 par, 3 pret), tad izšķirošais balsojums ir valdes priekšsēdētājām.

 

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumu, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

 

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

 

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

9.nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulcē uz trīs gadiem.

 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

 

9.3. Revidents:

 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidents atzinuma saņemšanas.

 

 

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedru naudas apjomu nosaka biedru pilnsapulce.

 
 

Valdes priekšsēdētāja: Māra Ošuroka

Apstiprināti biedru sapulcē

Rīgā, 2012. gada 10. februārī

Piereģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2012. gada 1. martā