Opcijas līguma izbeigšana


Informācija par pārceltajiem pasākumiem Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk pēc ārkārtas situācijas beigām, opcijas līguma izbeigšana ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.

Tas gan nenozīmē, ka visi pasākumi ir jānodrošina sešu mēnešu laikā no ārkārtas situācijas beigām. Gadījumā, ja pasākumu nebūs iespējams pārcelt un tas tiks atcelts, iespēju robežās patērētājiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu attiecīgā organizatora pasākumu vai arī tiks atmaksāta nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam. Jāatgādina, ka atmaksas gadījumā patērētājs saņems naudu tikai par biļetēm, komisijas maksu, ja biļetes iegādātas izmantojot kādu no biļešu tirdzniecības servisiem, patērētājs nevarēs saņemt atpakaļ, jo tā bijusi samaksa par starpniecības pakalpojumiem, kas ir tikuši sniegti.

Vai PPII var prasīt samaksu par pakalpojumiem, ja bērns šajā laika posmā neapmeklē bērnudārzu drošības apsvērumu dēļ? Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas,  epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā.

Pēc ārkārtas situācijas beigām puses vienojas par saistību opcijas līguma izbeigšana. Ja bērnudārzs ir slēgts, tad parasti būtu vecākiem jāsamazina maksa par PPII pakalpojumiem par to laika posmu, kurā pakalpojums netiek nodrošināts. Vai drīkst piemērot maksu par iesaldēšanu, ņemot vērā to, ka iesaldēt abonementu vēlas tāpēc, ka ir ārkārtēji apstākļi? Vai ir pienākums atgriezt naudu par pusmēnesi, ja abonements ir uz mēnesi?

Ja valdība rīkojumā nav pieņēmusi papildu mērus, nosakot, ka pakalpojuma sniegšana nav atļauta, un ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šī brīža nosacījumu ievērošanu, ka vienkopus pulcējas ne vairāk kā 50 cilvēki, tad abonements darbojas.

Kad STD automātiski apstājas

Ja patērētājs nevēlas apmeklēt sporta zāli vai peldbaseinu, spēkā ir līguma opcijas līguma izbeigšana, un arī šajā gadījumā puses ir tiesīgas vienoties par līguma izpildes atlikšanu, ņemot vērā valstīs izsludināto ārkārtas situāciju. Ja sporta klubs vai peldbaseins izlemj pats pārtraukt sniegt pakalpojumus, tas nedrīkst prasīt samaksu patērētājiem par periodu, kurā pakalpojumi netiek sniegti.

Līguma izpildi šajā gadījumā nodrošina pēc ārkārtas situācijas beigām. Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī no Līdz ar to patlaban sporta klubu un peldbaseinu, kā arī cita veida pakalpojumu, kas paredz sporta norises telpās, sniegšana patērētājiem atbilstoši valdības rīkojumam nav atļauta.

Saskaņā ar Latvijā valdošo tiesību doktrīnu, tiesu praksi un normatīvo aktu regulējumu nepārvarama vara šai gadījumā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa Covid izplatību neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku.

Patērētāja iegādātā abonementa vai noslēgtā līguma darbības termiņš attiecīgi pagarinās par to laika posmu, kurā pakalpojums nevarēja tikt nodrošināts sakarā ar valdības noteikto aizliegumu telpu sporta norišu vietu darbībai līdz šī aizlieguma atcelšanai. Ja patērētājs ar pakalpojumu sniedzēju nevienojas citādi, tad, ievērojot izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, normatīvie akti neuzliek par pienākumu pakalpojumu sniedzējiem atmaksāt patērētājam samaksāto naudas summu par iegādāto abonementu noslēgto līgumu par pakalpojumu saņemšanu.

PTAC seko līdzi tirgotāju rīcībai, vērtējot, vai cenu izmaiņas nav nesamērīgas un vai tirgotāju rīcība nav vērsta uz negodprātīgu opcijas līguma izbeigšana situācijas izmantošanu. Nepieciešamības gadījumā PTAC operatīvi cenšas sazinās ar tirgotājiem, noskaidrojot konkrēto situāciju un aicinot neizmantot radušos situāciju nelabticīgā veidā.

Iespēju līgumi (Options) - Swedbank

Vienlaikus PTAC aicina patērētājus būt vērīgiem, uzmanīgiem un saprātīgiem, vērtējot dažādu preču vai pakalpojumus piedāvājumus un pieņemot lēmumus par to iegādi. Kredītu atmaksa: Gadījumā, ja ārkārtas situācijas dēļ samazināti ienākumi, darba nespēja u.

PTAC nevar ietekmēt kreditoru lēmumu, taču aicina abas puses ar izpratni izturēties pret radušos situāciju un iespēju robežās samazināt vai nepiemērot sankcijas, kā arī piedāvāt grozīt kredīta atmaksas termiņus, samazinot ikmēneša maksājumu.

Kredīta ņemšana:  Ārkārtas situācijas un opcijas līguma izbeigšana izraisīto seku dēļ, jo īpaši attiecībā uz patērētāju grupām, kurām nav nekādu iekrājumu, PTAC paredz izsniegto kredītu pieaugumu.

Aicinām rūpīgi izvērtēt kredīta nepieciešamību, jo īpaši tos, kuri ir zaudējuši darbu vai pastāv liela iespēja, ka to varētu zaudēt. Spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanā tiek ņemti vērā patērētāja līdzšinējie ienākumi un pastāv liela iespēja, ka kreditoriem nebūs informācija par patērētāja ienākuma avota zudumu, kā dēļ kredīti var tikt izsniegti personām, kas nevarēs atļauties tos atmaksāt.

Laika posms, par kuru tika aprēķināts pašreizējais darba līgums, ir beidzies Tomēr, ja viņam ir vēlme atkāpties no amata, neizstrādājot likumā noteikto darbu, un priekšnieks nemēdz to pieļaut, iemesls joprojām būs jādokumentē. Nodrošinot nepieciešamos dokumentus un sertifikātus, tiek uzskatīts, ka līgums tiek izbeigts pēc abu pušu vienošanās. Kā pareizi uzrakstīt paziņojumu pēc savas brīvas gribas?

PTAC brīdina, ka šādā brīdī ņemts kredīts var kļūt par neizpildāmu maksājumu saistību nākotnē un aicina patērētājus meklēt citus risinājumus sarežģījumu pārvarēšanai. Vai kredītbrīvdienu piešķiršana distances kredītiem nepārkāpj PTAL 8. Normatīvie akti neierobežo kredīta brīvdienu piešķiršanu atbilstoši noslēgtā līguma veidam, tādējādi komersantiem nav aizliegts nepieciešamības gadījumā piedāvāt un slēgt līguma grozījumus ar kredīta brīvdienām arī patēriņa kredītiem, t.

Tomēr katram līguma veidam un situācijai būtu jāatrod iespējami labvēlīgākais risinājums, izvairoties no gadījumiem, kas vēlāk varētu radīt nesamērīgu parāda slogu.

Piemēram, kredītbrīvdienas nebūtu pieņemamas īstermiņa kredītiem vai kredītiem ar atmaksu vienā maksājumā. Šāda veida kredītiem piemērotākais risinājums būtu aizdevuma termiņa pagarināšana. Papildus vēršam uzmanību, ka piedāvātais kredītu brīvdienu risinājums nedrīkst nonākt pretrunā ar kādiem citiem normatīvajos aktos noteiktiem ierobežojumiem, piemēram, PTAL 8.

Gadījumos, kad kredītdevējs nosaka kredīta brīvdienas, piem.

astrologuasociacija.lv Enciklopēdijas - Vērtspapīru darījumu vārdnīca. Meklēšanas rezultāti

Jā, tādos gadījumos atkārtotu izvērtēšanu nebūtu lietderīgi veikt, tomēr, ja arī pēc maksājumu brīvdienu perioda beigām aizņēmējam rodas grūtības ar aizdevuma atmaksu samazinātu ienākumu dēļ, aicinām atkārtoti izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt aizdevumu, ņemot vērā viņa norādītos vai datu bāzēs atspoguļotos aktuālos ienākumus un rast risinājumu atbilstoša atmaksas grafika sastādīšanai, aizdevuma termiņa pagarināšanai.

Kādas vēl ir iespējas aizņēmēju maksājumu samazināšanai? Vēsturiskajos līgumos, kuros ir izmantotas augstākas procentu likmes pirms PTAL grozījumiem opcijas līguma izbeigšana. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka līguma grozījumu gadījumā jāievēro aktuālais normatīvo aktu regulējums, tai skaitā, jāveic kredītizmaksu grozījumi, ja tie neatbilst esošajam ierobežojumam. Jaunās izmaksas jāpiemēro turpmākajā līguma termiņa laikā.

Pēc būtības, ja termiņš vēl ir  diezgan garš un ikmēneša maksājumi tiek sadalīti proporcionāli, būtiski nepieaugot opcijas līguma izbeigšana maksājumam pēc labvēlības perioda, tad atkārtotu izvērtēšanu veikt nebūtu lietderīgi. Tomēr PTAC ieskatā nebūtu pieņemami, ja uzkrātie nesamaksātie pamatsummas maksājumi tiktu pieprasīti visi reizē pēc kredīta brīvdienu termiņa beigām, jo tādejādi būtiski pieaugtu maksājums.

Nebūtu pieņemami, ka maksājumi pārsniedz DSTI.

Pušu vienošanās kā darba līguma izbeigšana - LV portāls

Šādos gadījumos būtu nepieciešams pagarināt aizdevuma termiņu. Vienlaikus, ja aizņēmējiem arī pēc maksājumu brīvdienu perioda beigām rodas grūtības ar aizdevuma atmaksu samazinātu ienākumu dēļ, aicinām atkārtoti izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt aizdevumu, ņemot vērā viņa norādītos vai datu bāzēs atspoguļotos aktuālos ienākumus un rast risinājumu atbilstoša atmaksas grafika sastādīšanai.

Pašlaik maksājumu grūtības sagādā ne tikai klientiem, kas godprātīgi pildīja savas saistības, bet arī klientu grupai, kurai izveidojies lielāks vai mazāks maksājumu opcijas līguma izbeigšana, bet viņi iespēju robežās maksājumus veica.

Lai dzēstu iekrājušos kavētos maksājumus, risinājums ar aizdevuma summas palielināšanu ir iespējams, tomēr, lai kredītdevējs varētu neatjaunot tā rīcībā esošo informāciju par patērētāja finansiālo stāvokli, šādi risinājumi jānoformē kā grozījumi esoša līguma ietvaros, ievērojot PTAL, t.

tirdzniecība ar nefarmācijas binārām opcijām

Līdz ar to papildus būtu jāvērtē, vai tiešām kavējumi ir nebūtiski un jaunais aizdevums nebūs būtiski lielāks par atlikušo aizdevuma pamatsummu. Papildus iepriekš minētajiem nosacījumiem, ja patērētājam tādā veidā tiek nodrošināts, ka ikmēneša maksājumi būtiski samazinās, opcijas līguma izbeigšana varētu arī neatjaunot tā rīcībā esošo informāciju par patērētāju, īpaši šajos apstākļos, kad daudziem uz laiku tiek apturēti ienākumi vai tie tiek būtiski samazināti. Vienlaikus PTAC aicina šajā krīzes periodā nepiemērot līgumsodus vai citas sankcijas, kā arī katru situāciju izvērtēt atsevišķi un atrast patērētājam piemērotāko risinājumu ikmēneša maksājumu samazināšanai.

Attiecībā uz nokavējuma procentiem  noteikto termiņu, tiek saglabāts iepriekš noteiktais laika posms no Kas ir nokavējuma procenti? Nokavējuma procenti ir līgumā nolīgtie procenti par kādas naudas summas vai citu atvietojamu lietu atdošanas kavējumu piemēram, kredīta atmaksas kavējums, komunālo maksājumu samaksas kavējums. Nokavējuma procentu mērķis ir atjaunot tādu mantisku stāvokli, kāds būtu, ja nebūtu noticis tiesību aizskārums. Vai ierobežojums attiecināms uz patērētāja kreditēšanas līgumiem?

Šo grozījumu anotācija paredz Likuma Vai PTAL 8. Lai arī patērētāju kreditēšanas jomā kā speciālais regulējums attiecībā pret Civillikumu ir piemērojama Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.

Kā autorizēties uzņēmumam, lai noslēgtu Sistēmas pakalpojumu līgumu?

Vai ierobežojums attiecināms uz līgumsodu un lietošanas procentiem? Likuma Šīs izmaiņas neattieksies ne uz līgumā ietverto līgumsodu, ne procentiem par kapitāla lietošanu. Opcijas līguma izbeigšana drīkst piemērot kredīta devējs maksājuma kavējuma gadījumā? Līdz šim patērētāja kreditēšanas līguma noteikumi  saistību neizpildes gadījumā paredzēja piemērot nokavējuma procentus PTAL 8. Vienlaikus kredīta devējs var turpināt piemērot līgumā noteiktos procentus par aizdevuma lietošanu saskaņā ar līgumā noteikumiem.

Papildus vēršam uzmanību, ka izmaiņas nokavējumu procentu apmērā neietekmē maksājumu novirzīšanas secību, tai tāpat kā līdz šim jāatbilst Civillikuma Vienlaikus PTAC paskaidro, ka grozījumu anotācijā tiek vērsta uzmanība uz to, ka var nebūt iespējams ātri piemērot dažādus informācijas tehnoloģijas risinājumus, līdz ar to apstāklis, ka šajās informācijas tehnoloģijas sistēmās būs aprēķināti līdz šim pielīgtie binārā opcija alfa procenti, nav uzskatāms par agresīvu komercpraksi.

Tomēr, PTAC atgādina, ka gadījumā, ja starp patērētāju un kredītu devēju pastāv strīds, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sākotnēji patērētājam ir rakstveidā jāvēršas pie kredītu devēja, lūdzot sniegt skaidrojumu par visiem patērētājam neskaidrajiem jautājumiem.

Pēc tam, ja strīds vēl aizvien pastāv vai atbilde opcijas līguma izbeigšana sniegta vai tā neapmierina, un patērētājs uzskata, ka ir opcijas līguma izbeigšana patērētāju tiesību aizskārums, patērētājam, opcijas līguma izbeigšana PTAL Piemēram, saņemtie signāli liecina, ka vecāka gadagājuma cilvēki saņem piedāvājumus par preču piegādi uz mājām, par būtiski paaugstinātām izmaksām. PTAC brīdina patērētājus būt modriem un uzmanīties no pakalpojumu sniedzējiem, kuru piedāvātie pakalpojumi ir nesamērīgi dārgi vai rada aizdomas.

PTAC sekos līdzi jaunu pakalpojumu piedāvājumiem un vērtēs to īstenoto komercpraksi. Kā man rīkoties, ja vēlos atcelt autonomas rezervāciju t. Patērētājam, kurš ir veicis automašīnas rezervāciju, ir tiesības vērsties pie pakalpojuma sniedzēja ieteicams, rakstveidā, opcijas līguma izbeigšana, ar elektroniskā pasta starpniecību vai veicot rezervācijas atcelšanu pakalpojuma interneta vietnē, ja šāda iespēja tiek nodrošināta ar lūgumu atcelt automašīnas rezervāciju.

Vai pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ieturēt samaksātos maksājumus par autonomas pakalpojumu? Patērētājam ir tiesības vērsties pie pakalpojuma sniedzēja, lai vienotos par abpusēju risinājumu, gadījumā, ja patērētāja samaksātie maksājumi par automašīnas rezervāciju netiek atmaksāti pilnībā vai daļēji.

Secinājums: Ja rezervācija ir vēl nākotnē, tad patērētājam ir iespējams nākotnes rezervāciju savlaicīgi atcelt saskaņā ar noslēgtā autonomas līguma noteikumiem, tostarp, saskaņā ar līgumā noteikto, saņemot atpakaļ samaksātos maksājumus.

Saskaņā ar Latvijā valdošo opcijas līguma izbeigšana doktrīnu, tiesu praksi un normatīvo aktu regulējumu nepārvarama vara šai gadījumā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid vīrusa izplatību neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku.

nopelnīt un izņemt naudu tvaikā

Tādejādi PTAC informē: ja puses nevienojas citādi, tad uz šo brīdi normatīvie akti neuzliek par pienākumu pakalpojumu sniedzējiem atmaksāt patērētājiem apturētā vai atceltā pakalpojuma sniegšanas maksu. Taču uzreiz pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās pakalpojuma sniedzējiem ir jāatsāk noslēgto līgumu pildīšana. Proti, saprātīgā termiņā pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās jāatsāk pakalpojuma sniegšana piemēram, jāatsāk autovadītāju kursu pasniegšana saskaņā ar līguma noteikumiem vai jāieplāno atceltā pakalpojuma sniegšana citā laikā piemēram, viesu mājas izīrēšana dzimšanas dienas ballītei.

Lai gan Civillikumā nav iekļauta apstākļu atrunas klauzula, PTAC ieskatā, šobrīd valstī izsludinātās ārkārtējās situācijās ietvaros ir tiesiski saprātīgi vadīties pēc Eiropas tiesībās atzītas tiesību izpratnes. Proti: ja puses līgumā nav uzņēmušās apstākļu izmaiņas risku, tad brīdī, kad saistību izpilde ir kļuvusi pārmērīgi apgrūtinoša sakarā objektīvām apstākļu izmaiņām, līdzējiem ir pienākums veikt pārrunas.

Ja puses nespēj vienoties labprātīgi, tad puses var prasīt tiesai grozīt vai izbeigt konkrēto līgumu. Tādā gadījumā tiesai būs opcijas līguma izbeigšana vērtēt visus lietā būtiskos apstākļus un lemt par taisnīgāko risinājumu šajā komplicētajā situācija.

Piedāvājums

Tiesas iesaistīšana ir galējais strīda risināšanas līdzeklis. Līdz ar to PTAC aicina abas puses gan pakalpojuma sniedzējus, gan patērētājus būt saprotošiem un censties labprātīgi vienoties par abām pusēm izdevīgu līguma turpināšanu vai izpildi pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās brīža.

binārā ienākuma

Piemēram, ja patērētājam ir objektīvi pamatoti šķēršļi, kāpēc viņš nevar pieņemt līguma izpildi vēlāk, tad aicinām pakalpojuma sniedzēju piedāvāt alternatīvu risinājumu.

Piemēram, izsniegt dāvanu karti par attiecīgo summu, lai patērētājs pakalpojumu var izmantot sev piemērotā laikā vai uzdāvināt draugam, kuram šāds pakalpojums būtu aktuāls.

Iespēju līgumi Options Veic ieguldījumus vai ierobežo riskus ar iespēju līgumiem Iespēju līgums opcija pircējam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu iegādāties vai pārdot noteiktu aktīvu noteiktā laika periodā un par noteiktu cenu. Opcijas pārdevējs jeb izrakstītājs, savukārt, uzņemas saistības pirkt vai pārdot noteiktu aktīvu par noteiktu cenu noteiktā laika periodā. Pērkot iespēju līguma kontraktu, klients maksā prēmiju un opcijas līguma izbeigšana par darījuma izpildi, kura ir atkarīga no biržas, kurā notiek tirdzniecība ar iespēju līgumu, un no tirgojamo kontraktu skaita iespēju līgumu darījumiem, kuri tiek slēgti ārpus biržas, komisijas parasti tikt piemērotas pēc vienošanās un tiek iekļautas gala cenā. Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes Kādas ir iespēju līgumu izmantošanas priekšrocības? Iespēju līgumi dod iespēju ar salīdzinoši mazu kapitāla apjomu kontrolēt lielākas pozīcijas.

Pakalpojuma sniedzējs klātienes kursus piemēram, vingrošanas, bērnu apmācības, frizieru u. Vai patērētājs var atteikties no attālinātajiem kursiem, un pieprasīt nodrošināt klātienes kursus pēc ārkārtas apstākļu beigām?

Termins "derīguma termiņš"

PTAC atgādina, ka Latvijas valdība ir pieņēmusi Līdz ar to, ja kursus pasniedz izglītības iestāde to, vai attiecīgā iestāde ir uzskatāma par izglītības iestādi, patērētājs var noskaidrot, iepazīstoties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā sniegto informāciju vai sazinoties ar Izglītības kvalitātes valsts dienestutad patērētājam nav juridiska pamata prasīt pakalpojuma sniedzējam nodrošināt klātienes kursus pēc ārkārtas apstākļu beigām.

Tomēr PTAC atgādina, ka puses vienmēr var mēģināt labprātīgi vienoties par citu risinājumu. Savukārt attiecībā uz pakalpojuma sniedzējiem, kas nav uzskatāmi par izglītības iestādi, patērētājam ir tiesības nepiekrist attālinātajiem kursiem, bet saņemt klātienes kursus pēc ārkārtas apstākļu beigām atbilstoši noslēgtajam līgumam. Izņēmums ir gadījumi, ja līgumā ir noteikts citādi vai arī puses labprātīgi vienojas par citu risinājumu, piemēram, patērētājs piekrīt izmantot attālinātos kursus.

Tomēr PTAC vērš uzmanību uz to, ka patērētājam nav tiesību saņemt atpakaļ pakalpojuma maksu izņemot tad, ja pakalpojuma sniedzējs atceļ kursus pavisam vai prasīt citu klātienes kursu laika nodrošināšanu, ja viņu neapmierinās pakalpojuma sniedzēja piedāvātais laiks pēc ārkārtas apstākļu beigām ja vien tas būs līdzvērtīgs iepriekš noteiktajam pakalpojuma sniegšanas laikam.

Līdz ar to gadījumā, ja līgumslēdzējpusei nav objektīvi pamatotu šķēršļu, lai neizmatotu attālinātos kursus, tad pusei tomēr vajadzētu piekrist alternatīvajam risinājumiem, piemēram, attālinātajiem kursiem. Opcijas līguma izbeigšana lūdz līgumslēdzējpuses izturēties cieņpilni vienai pret otru, respektējot valstī izsludināto vietnes bitcoin nopelnoanai apstākļu mērķi — primāri, apkarot vīrusa izplatību, opcijas līguma izbeigšana vienlaikus paturot prātā, ka sabiedrības interesēs nav valsts ekonomikas sabrukums.

Līgumslēdzēju pušu strīda gadījumā par attālināto kursu piespiedu pieņemšanu tiesa vērtēs arī minētā Latvijas valdības rīkojuma tiesisko ietekmi uz attiecīgajām līgumattiecībām. Vai patērētājs var prasīt cenas samazinājumu? Jā, patērētājam ir tiesības lūgt pārskatīt kursu cenas maksu, jo var būt situācijas, kad saistībā ar attālināto kursu formātu, pakalpojuma sniedzējam samazinās tā organizēšanas izmaksas.

Tā kā klātienes kursu pārveidošana par attālinātajiem kā nopelnīt naudu ar datoru mājās ir uzskatāmi par vienpusējiem līguma grozījumiem, patērētājam ir tiesības saņemt pakalpojuma sniedzēja argumentētu skaidrojumu par opcijas līguma izbeigšana.

Papildus PTAC vērš uzmanību, ka var būt gadījumi, kad pakalpojuma sniedzējam pat pieaug pakalpojuma cenas izmaksas saistībā ar kursu formāta maiņu. PTAC skaidro: pat, ja pakalpojuma sniedzējam ir objektīvs pamatojums par cenas paaugstināšanu un viņš atsaka sniegt kursus par līgumā noteikto cenu, tad  patērētājam, ja viņš tai nepiekrīt, ir tiesības lauzt līgumu.

Viens no termiņa pagarinājumiem ir attiecināms uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteikto 21 dienu ierobežojošo termiņu, kura laikā parādnieks drīkst izteikt rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu, savukārt, kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nedrīkst veikt parāda atgūšanas darbības, kas parādniekam var radīt nelabvēlīgas sekas.

Termiņš pagarināts no 21 dienas līdz 60 dienām. Proti, arī pēc ārkārtas situācijas beigām parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam un jebkuram komersantam kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, pārdevējs, pakalpojumu sniedzējs, telekomunikāciju, apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs u.

Papildus normatīvajā aktā ir noteikts šī ierobežojuma piemērošanas termiņš Ar likumu aicinām iepazīties ŠEIT. Termiņa pagarinājums un tā piemērošanas ilgums noteikts ar speciālā likuma Vienlaikus PTAC  norāda, ka pēc iespējas ātrāk uzsākta saziņa un panākta vienošanās starp parādnieku un kreditoru vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju par parāda nomaksu rada iespēju parādniekam veiksmīgāk nokārtot parādsaistības.

aptverto iespēju stratēģija

Līdz ar to PTAC aicina gan parādniekus, gan kreditorus un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējus arī pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām būt savstarpēji pretimnākošiem, rodot abpusēji pieņemamus risinājumus.