Studē tirdzniecību


Pilna laika dēls nepelna naudu - 2 gadi Nepilna laika klātienes studijām - 2.

studē tirdzniecību

Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt studējošo analītiski kritisko domāšanu un veicināt interesi par profesionālajā jomā notiekošiem procesiem, aprakstot un analizējot situāciju uzņēmumā un attīstības tendences profesionālajā jomā tirgzinībās un tirdzniecībā, personāla studē tirdzniecību vai grāmatvedībā ; - sniegt vispusīgas un specializētas zināšanas, attīstīt profesionālās prasmes vienā no studenta izvēlētajām studiju programmas specializācijām, panākot atbilstošas sekmes un studiju rezultātus katrā studē tirdzniecību - attīstīt studējošo iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, piedāvājot profesionālo problēmu risināšanu studiju kursu ietvaros un studiju noslēguma darbā; - attīstīt studējošo komunikācijas un sadarbības prasmes, sekmējot šo prasmju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.

Karjera Studiju programmas absolventi var strādāt par komercdarbības un pārvaldes administrācijas studē tirdzniecību privātā vai sabiedriskā sektora uzņēmumos, kā arī veidot savu uzņēmējdarbību pakalpojumu studē tirdzniecību.

studē tirdzniecību

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi Reflektantu uzņemšana pilna laika dienas pamatstudiju programmās uz valsts budžeta finansētām vietām notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu CE rezultātiem.

Inženierekonomikas un vadības fakultātes programmu reflektantiem divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda angļu, vācu vai frančulatviešu valoda.

studē tirdzniecību

Nepilna laika studijām un pilna laika maksas studijām ieskaita bez iestājpārbaudījumiem.